^

X
Spletna stran je v izdelavi. Morebitna vprašanja lahko sporočite na info@gsg.si

Zgodovina šole

Začetki Glasbene šole Grosuplje segajo v leto 1973, ko so na pobudo nekaterih zavzetih krajanov (Jože Simonič, Jože Marolt, Marija Škrjanc) stekli postopki, ki so pripeljali do seje predstavnikov Skupščine občine Grosuplje, Temeljne izobraževalne skupnosti, Krajevne skupnosti, SZDL, osnovne šole in vzgojno-izobraževalnega zavoda, na kateri je bil sprejet program glasbene šole. V začetku sta bila ustanovljena klavirski oddelek in oddelek predšolske glasbene vzgoje, na katera se je 4. februarja 1974 prvič vpisalo skupaj 67 učencev.

Mesto ravnatelja je zasedel Cvetko Budkovič, ki je izobraževanje razširil na pouk kitare, kljunaste flavte, pihal, trobil ter harmonike. Učilnice so bile v prostorih osnovne šole, vrtca in kulturnega doma, do konca leta 1980 pa se je pouk odvijal tudi v stavbi na Partizanski 5. V šolskem letu 1978/79 se je odprl dislocirani oddelek v Ivančni Gorici, ki je dobil prostore v tamkajšnjem kulturnem domu. Po desetih letih delovanja je glasbena šola postala samostojna enota znotraj Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje.

Leta 1984 je vodstvo šole prevzel Marjan Sajovic in v šolskem letu 1986/87 na željo krajanov ter predhodnega ravnatelja ustanovil Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Poleg dirigentskega vodstva je za orkester pisal tudi priredbe zahtevnejših skladb ter lastne kompozicije. Orkester je sčasoma postal krajevni statusni simbol in nepogrešljivo umetniško gonilo lokalne kulturne rasti, do leta 1997 pa je ostal edino reprezentančno telo glasbene šole. Za njegove potrebe se je uvedel pouk malega bobna, kasneje se je odprl še tolkalni oddelek in ljubiteljski pouk električnih klaviatur. Glasbeni prodor je začel tudi septet trobil pod vodstvom Marjana Sajovica, kateremu se je med komornimi zasedbami pridružila jazz skupina, ki jo je vodil Ivan Matoš. Profesorica klavirja Eva Kozlevčar je ustanovila otroški pevski zbor Pinocchio.

V šolskem letu 1991/92 se je odprl drugi dislocirani oddelek glasbene šole, in sicer na Vidmu-Dobrepolje v prostorih tamkajšnje osnovne šole.

Marjan Sajovic se je zaradi izredno slabih prostorskih pogojev odločno lotil prenove prostorov na Partizanski 5 ter izgradnje prizidka, saj orkester ni imel normalnih pogojev za vaje, prav tako tudi šola ni imela dvorane, kjer bi se odvijali nastopi. Dograjeni del še danes služi kot koncertna dvorana in prostor za vaje orkestrov, komornih skupin in individualnega pouka.

Leta 1991 je Izvršni svet Glasbeni šoli Grosuplje podelil občinsko priznanje, leta 1992 je šola postala samostojen vzgojno-izobraževalni zavod.

Leta 1997 je postal ravnatelj Franc Korbar, ki je na šoli že od leta 1989 poučeval trobila. Uvedel je pouk oboe, citer, orgel, diatonične harmonike, violine, čela ter z nakupom večjega števila godal spodbudil širitev godalnega oddelka. To je pripomoglo k temu, da je leta 1998 šola končno dobila godalni orkester, ki ga je vodil Edo Adamič. V šolskem letu 1997/98 je bil ustanovljen tudi big band, ki ga je vodil Braco J. Doblekar. Pihalni orkester šole je prevzel Vladimir Škrlec, v predšolski glasbeni vzgoji se je začelo poučevati orffov inštrumentarij, kasneje (leta 2000) pa je Glasbena šola Grosuplje že organizirala 5. državno srečanje Orffovih skupin iz Slovenije.

Leta 2002 je vodenje pihalnega orkestra prevzel Boštjan Dimnik, ki je orkester pripeljal do prvega mednarodnega uspeha.

Leta 2003 se je odprl še tretji dislocirani oddelek glasbene šole na Škofljici v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Istega leta sta oddelka v Ivančni Gorici in Dobrepolju dobila samostojne prostore, in sicer prvi v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča in drugi v Jakličevem domu. V Dobrepolju je Barbara Škrjanc ustanovila kitarski orkester.

V šolskem letu 2006/07 je mesto ravnatelja prevzel Dean Telič Zavašnik. Pihalni orkester, ki so ga tokrat prvič v zgodovini šole sestavljali večinoma učenci Glasbene šole Grosuplje, je prevzel Mitja Dragolič, godalni orkester pa Viktorija Šušteršič in Polona Udovič.

Ponovno je oživelo sodelovanje naših učencev na tekmovanjih, povečalo se je število nastopov, čemur je sledila tudi celostna akustična ureditev dvorane v Jakličevem domu v Dobrepolju, akustična obdelava dvorane na osnovni šoli v Škofljici in nova koncertna pridobitev za matično šolo - možnost uporabe dvorane v Mestni knjižnici Grosuplje.

Organizacijska struktura

Glasbena šola Grosuplje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces na območju štirih občin: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica. Njen sedež je v Grosupljem, na Partizanski cesti 5. Z delovanjem je pričela leta 1974, ko je bilo vpisanih 67 učencev. Do danes je število učencev individualnega pouka naraslo na 498. Smo sodobna in razvojno naravnana glasbena šola. Odgovorno in strokovno posredujemo glasbeno znanje, vzagajamo za pozitivne vrednote ter skrbimo za spoštovanje in ohranjanje slovenske in evropske kulturne dediščine.

Ustanovitelji in organi upravljanja:

Ustanovitelji

Občina Grosuplje

Občina Dobrepolje

Občina Ivančna Gorica

Občina Škofljica

Svet zavoda

5 predstavnikov delavcev šole

3 predstavniki ustanoviteljev

3 predstavniki staršev

Predstavniki

Svet staršev

Predstavniki oddelkov na posamezni podružnici

Predstavniki

Ravnatelj

Dean T. Zavašnik

Pomočnica ravnatelja

Apolonija Štrubelj

Učiteljski zbor

Zaposleni

Tehnično-administrativno osebje:

Tajnica

Romana Novak

Čistilka

Helena Hočevar

Hišnik

Alojz Furlan

Računovodski servis

Forti d.o.o

Zaposleni

Informacije javnega značaja

Zakon o glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem redu za glabene šole
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah